ViaKaukaz

Przygotuj własną podróż na Kaukaz

Rezerwacja usług turystycznych
w Gruzji, Armenii i Azerbejdżanie

Warunki rezerwacji noclegów
Poniższe informacje szczegółowo przedstawiają zasady i warunki (zwane dalej "Warunkami") obowiązujące w przypadku wszystkich rezerwacji usług noclegowych dokonywanych za pośrednictwem serwisu internetowego ViaKaukaz.pl, którego właścicielem jest firma Samnamenti Tamar Gelashvili-Dąbrowska (zwana dalej "Samnamenti" lub "właścicielem serwisu"), zarejestrowana pod adresem ul. Ks. J. Popiełuszki 13/16, 05-820 Piastów,  prowadząca działalność na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej, podlegająca wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej wpisana pod numerem NIP: 9462416171, Regon: 146566599.

Przedstawione poniżej warunki i zasady regulują relacje pomiędzy Użytkownikiem a Samnamenti w zakresie korzystania z bazy noclegów w serwisie ViaKaukaz.pl i rezerwacji usług noclegowych przy użyciu serwisu ViaKaukaz.pl. W pozostałych zakresach, jak i w kwestiach ogólnych relacje Użytkownika z właścicielem serwisu określają następujące dokumenty: Regulamin obejmujący świadczenie usług drogą elektroniczną oraz sprzedaż i rezerwacje przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość poprzez serwis internetowy www.viakaukaz.pl, Polityka Prywatności oraz Warunki ogólne wynajmu pojazdów w Gruzji. Niniejsze Warunki są zgodne z tym dokumentami.

I. Korzystanie ze podstron serwisu ViaKaukaz.pl zawierających informacje o noclegach i rezerwowanie usług noclegowych

1. Przeglądanie podstron serwisu ViaKaukaz.pl zawierających informacje o noclegach oraz dokonywanie rezerwacji usług noclegowych na podstronach serwisu ViaKaukaz.pl jest dobrowolne i równoznaczne ze zgodą Użytkownika na przestrzeganie niniejszych Warunków. W przypadku braku zgody na przestrzeganie niniejszych Warunków Użytkownik powinien opuścić serwis ViaKaukaz.pl i nie rezerwować za jego pośrednictwem żadnych usług, w tym noclegowych.

2. Użytkownik potwierdza, że zgadza się z niniejszymi Warunkami, jest w odpowiednim wieku i posiada zdolność do użytkowania serwisu ViaKaukaz.pl oraz zawarcia umowy i zaciągnięcia zobowiązań prawnych i finansowych związanych z rezerwacja usług noclegowych.

3. Użytkownik jest świadom odpowiedzialności za korzystanie z serwisu ViaKaukaz.pl przez siebie oraz osoby korzystające z nazwy i hasła Użytkownika.

4. Samnamenti, czyli właściciel serwisu ViaKaukaz.pl nie prowadzi własnej działalności turystycznej i nie świadczy własnych usług noclegowych (zwanych również "usługami turystycznymi"), ale przetwarza informacje i pośredniczy w rezerwacji usług turystycznych realizowanych przez firmy na terenie Gruzji, Armenii i Azerbejdżanu. Firma Samnamenti nie jest stroną umowy na świadczenie usług turystycznych (noclegowych), którą Użytkownik zawiera, w momencie dokonywania rezerwacji w serwisie ViaKaukaz.pl, z dostawcą usług noclegowych. Serwis internetowy ViaKaukaz.pl, a w konsekwencji firma Samnamenti jest pośrednikiem działającym w imieniu dostawcy usług noclegowych, którym jest właściciel hotelu, hostelu, pensjonatu lub kwatery prywatnej na terenie Gruzji, Armenii lub Azerbejdżanu. Dostawca usług noclegowych, a nie Samnamenti, jest odpowiedzialny za rzetelną i zgodna z opisem realizację każdej rezerwacji wykonanej za pośrednictwem serwisu ViaKaukaz.pl i firmy Samnamenti.    

5. Za moment skutecznego złożenia rezerwacji przyjmuje się czas wpłynięcia zaliczki na konto właściciela serwisu ViaKaukaz.pl, czyli firmy Samnamenti. Dokonanie rezerwacji jest potwierdzane wiadomością e-mail wysyłaną automatycznie do Użytkownika w momencie otrzymania zaliczki za dokonaną prze niego rezerwację. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie jego danych osobowych przez serwis ViaKaukaz.pl oraz usługodawców w celu realizacji rezerwacji oraz wyraża zgodę na ewentualny kontakt ze strony serwisu ViaKaukaz.pl i usługodawców w celu zadania dodatkowych pytań.

6. Użytkownik zgadza się na przesłanie mu ewentualnego zapytania o jakość usług obiektu noclegowego, a którego skorzystał. Pozyskane od Użytkownika informacje posłużą monitorowaniu jakości pracy usługodawcy oraz mogą pomóc w podnoszeniu jakości świadczonych usług noclegowych.

 
II. Rezerwacja 
1. Warunkiem dokonania rezerwacji usługi noclegowej jest wpłacenie bezzwrotnej kaucji (zwanej również "zaliczką") w wysokości stanowiącej zawsze 10% całkowitego kosztu rezerwowanej usługi noclegowej. Kaucja jest pobierana przez właściciela ViaKaukaz.pl - firmę Samnamenti - w imieniu i z przeznaczeniem dla dostawcy usług turystycznych, który świadczy usługi noclegowe na terenie Gruzji, Armenii lub Azerbejdżanie.

2. Momentem skutecznego dokonania rezerwacji oraz zawarcia umowy z dostawcą usług noclegowych jest wpływ kaucji (zaliczki) na konto właściciela serwisu ViaKaukaz.pl - firmy Samnamenti. 

3. Kaucja (zaliczka) w wysokości 10% wartości całkowitego kosztu rezerwowanych usług noclegowych jest bezzwrotna bez względu na ewentualne anulowanie rezerwacji lub wszelkie inne okoliczności.

4. Podczas procesu rezerwacji w serwisie ViaKaukaz.pl Użytkownik opłaca kaucję (zaliczkę) w polskich złotych, która jest równowartością 10% całkowitych kosztów rezerwowanych usług noclegowych, wyrażonych w walucie lokalnej.

5. Użytkownik zobowiązuje się do zapłaty w dniu przyjazdu do miejsca świadczenia usług noclegowych pozostałej części wartości rezerwacji, która wynosi 90% całkowitych kosztów zarezerwowanych usług. Wpłata w miejscu świadczenia usług noclegowych jest pobierana w lokalnej walucie.

6. Serwis ViaKaukaz.pl nie wymaga od użytkownika gwarancji w postaci użycia karty kredytowej lub płatniczej. 

III. Zmiany i anulowanie rezerwacji
1. Wszelkie ewentualne zmiany rezerwacji muszą być uzgodnione bezpośrednio z usługodawcą i nie pociągają one za sobą zwrotu zaliczki lub zmiany jej wysokości.

2. Rezygnacja z zarezerwowanych przez ViaKaukaz.pl usług noclegowych wymaga bezpośredniego zgłoszenia usługodawcy i standardowo może być dokonana na 72 godziny przed przyjazdem, chyba że usługodawca zastrzeże inny termin. Użytkownik jest zobowiązany jest zapoznać się zasadami anulowania rezerwacji, które podane są na stronie opisującej dany obiekt noclegowy w serwisie ViaKaukaz.pl.

3. W przypadku kontaktowania się z dostawca usług noclegowych należy posłużyć się numerem rezerwacji wygenerowanym w trakcie procesu rezerwacyjnego i przesłanym na adres e-mail Użytkownika.

4. W przypadku nie pojawienia się Użytkownika w terminie i miejscu rozpoczęcia usługi noclegowej zaliczka nie podlega zwrotowi a rezerwacja na najbliższą i kolejne noce może zostać anulowana przez usługodawcę, bez powiadamiania Użytkownika o tym fakcie i bez żadnych świadczeń na jego rzecz. Warto zgłosić bezpośrednio do usługodawcy planowany czas przybycia do obiektu noclegowego.

5. Użytkownik jest zobowiązany do bezpośredniego powiadomienia dostawcy usług noclegowych o ewentualnych swoich specjalnych potrzebach, takich jak niepełnosprawność, dieta lub dolegliwości.  


IV. Zmiana niniejszych Warunków
Firma Samnamenti może w dowolnym momencie i z dowolnej przyczyny zmienić niniejsze Warunki oraz zakres, ceny i opisy prezentowanych usług noclegowych. Z tytułu zmian w Warunkach lub ofercie Samnamenti nie ma zobowiązań wobec Użytkowników, usługodawców i innych stron. Użytkownika, usługodawcę i Samnamenti wiążą Warunki i oferta obowiązujące w momencie dokonywania rezerwacji.